Ügyfél - Adatkezelési tájékoztató

A CEZ Magyarország Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) elkötelezett, hogy ügyfelei, partnerei (a továbbiakban: Érintett) adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul tiszteletben tartsa, ennek megfelelően a személyes adatokat a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseivel összhangban kezeli.

Adatkezelő megnevezése CEZ Magyarország Villamosenergia Kereskedelmi Kft.
Adatkezelő képviselője Hiezl Tamás ügyvezető
Székhelye 1118 Budapest, Rétköz utca 5
Telefonszáma 06-1-266-9324
E-mail címe office{at}cez{dot}hu

SZERZŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉSEK

Adatkezelés célja

Ügyfél, szállító menedzsment, szerződés előkészítés, szerződéses, üzleti kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre

Ügyfél, szállító képviselők és kapcsolattartók neve, telefonszáma, e-mail címe

Kezelt adatok jogalapja

Az adatkezelés szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez, megszűnéséhez szükséges. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett egyik fél kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Kezelt adatok megőrzési ideje

Az adatkezelés időtartama az érintett személyes adatainak feltüntetésekor kezdődik és a kapcsolattartó természetes személy adatainak megváltoztatásáig, vagy ügyfélkapcsolat fennállásáig, illetve az abból eredő polgári jogi igények érvényesítésének határidejéig tart. Szerződés esetén a számvitelről szóló törvény alapján a keletkezéstől számított 8 évig tart.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei

Az adatok megadása a szerződéses kapcsolat létrejöttéhez, kapcsolattartáshoz szükséges, amennyiben nem adja meg az adatokat, akkor nem lehetséges a szerződés megkötése és az üzleti kapcsolattartás.

Adatfeldolgozók

Az informatikai rendszer üzemeltetői:

 • Process Solutions Kft (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.)
 • Qualysoft Informatikai Zrt. (székhelye: 1118 Budapest, Rétköz u. 5.)
 • salesforce.com EMEA Limited (village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London UK EC2N 4AY)
 • Attention CRM Consulting Kft. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14)

Adatbiztonság

Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő

 • az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 • a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza.,
 • az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
 • az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van,
 • a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Érintetti jogok

Ön a következőket kérheti az Adatkezelő által kezelt személyes adataival kapcsolatban:

 • hozzáférhet az általunk kezelt adataihoz: kezelt adatok köre, kezelés célja, módja, ideje, automatizált döntéshozatallal, adatátadással vagy továbbítással kapcsolatos tájékoztatás, jogok és jogorvoslati lehetőségek
 • helyesbítést kérhet: pontatlan, vagy hiányos adatok esetén
 • kérheti az adatai törlését: ha Ön szerint az adatkezelési cél teljesült, vagy Ön tiltakozik és törlést kér jogos érdekből folyó adatkezelés ellen, Ön szerint jogellenes adatkezelésnél, vagy ha Ön szerint jogszabály alapján törölni kell az adatokat
 • kérheti az adatok kezelésének korlátozását: pontatlan, jogellenes, szükségtelen, illetve az adatrögzítési célt túllépő adatkezelésnél,
 • tiltakozhat az adatok kezelése ellen: ha azok kezelése jogos érdek alapján történik.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a kérelme nyomán hozott intézkedésekről, vagy az intézkedés elmaradásának okairól. Ha a kérelem összetett, vagy nagy számú kérelem érkezik, a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatás és az intézkedés díjmentes, kivéve az egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kéréseket. Ezekben az esetekben ésszerű díjat számolunk fel, vagy megtagadjuk a kért intézkedést. Az Ön általunk kezelt személyes adatainak másolata is első esetben ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségekkel megegyező díjat kérünk.

Az intézkedésünkkel kapcsolatban Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, melynek székhelye: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., honlapja: www.naih.hu, telefonszáma: +36 (1) 391-1400., illetve élhet bírósági jogorvoslati jogával is. A felügyeleti hatóság döntésével vagy annak hiányával szemben Ön bírósági jogorvoslatra jogosult.

Ha Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet megsértésének eredményeként kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől (vagy az adatfeldolgozótól) kártérítésre jogosult.

Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatait az Általános Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelően kezeltük és így megsértettük az Ön jogait, Ön bírósághoz fordulhat a jogsértés miatt.